ازدواج و هایمان

درخواست حذف این مطلب

در ازدواج هایمان نیز

نصف دینمان احراز نمی شود

همانطور که

هایمان معراجمان نشده...


* ازدواج نصف دین را احراز می کند، و معراج مؤمن می شود، مشکل از زوجین و گزاران است...