اربعین

درخواست حذف این مطلب

هر چه برای

اربعین سال بعد

آماده می کنیم،

نصرت ولیّ را نیز

مهیا کنیم...


* نصرتی لکم معدّة، معنایش آماده می کنم نیست، بلکه معنایش این است که نصرتم برای شما آماده است...