ظلم عمیق و گسترده

درخواست حذف این مطلب

ظلم را آدمی

آنجا می فهمد که بداند

حتی حکومت های رفاهی و امنیتی

چه می دهند به او

در قبال چه چیزهایی که از او می گیرند،

و این چه ظلم عمیق و گسترده ای است...